Logo

Časopis 21.storočie – magazín pre priemyselnú ekológiu vychádza  už pätnásty rok. Je naďalej jediným celoslovenským periodikom zameraným na hospodárske súvislosti environmentálnej politiky s dôrazom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia v podnikovej praxi. Zameriava sa aj na dopady, ktoré pre podnikateľský sektor a samosprávy prináša približovanie sa slovenskej environmentálnej legislatívy k legislatíve EÚ. Okrem dôrazu na jednotlivé zložky životného prostredia (voda, ovzdušie, odpady, príroda/, sa časopis venuje aj energetike a otázkam racionálneho využívania energie, najmä v súvislosti s klimaticko-energetickým balíčkom opatrení, ktoré bude musieť zrealizovať aj SR. K pravidelným témam patrí podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov energie či obchodovanie s emisiami skleníkových plynov.

 

Koncepcia časopisu 21. storočie vychádza teda z potreby komunikačnej platformy pre oblasť systémovej ochrany a tvorby životného prostredia s dôrazom na ekonomické a trhové aspekty, ako aj na aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Už desiaty rok je súčasťou časopisu aj príloha Recyklačného fondu, ktorej cieľom je podporovať materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov ako druhotnej suroviny. Vďaka podpore Recyklačného fondu sa časopis distribuuje zdarma väčšine starostov a primátorov v SR, orgánom štátnej správy v celej vertikále, poslancom  príslušného výboru NR SR, podnikateľským združeniam a organizáciám, podnikom s významnejším dopadom na životné prostredie, do knižníc,  na vysoké a stredné školy a na základné školy, ktoré dosahujú dobré výsledky v environmentálnej výchove, podnikateľom, ktorých podnikateľské aktivity smerujú k ochrane životného prostredia, ako aj individuálnym záujemcov, ktorí si ho predplatili.

Najnovšie číslo 2/2017

TÉMY ČÍSLA:

  • Ekológia a ekonomika nemôžu stáť proti sebe

  • Občanov treba k separácii motivovať

  • Zelená domácnostiam

  • Aplikačná novela zákona o odpadoch

  • Sensoneo – inteligentné monitorovanie krokom k inteligentnému mestu

+ Stiahnuť kompletné číslo

e+ 2017

POZVÁNKA / PRIHLÁŠKA

Na stiahnutie

V nasledujúcoci odkazoch si môžete stiahnuť kompletné posledne čísla magazínu 21. storočie pre priemyselnú technológiu vo formáte .PDF.


Predplatné

15,80 EUR vrátane DPH na jeden rok.
Objednať si ho možno poštou, e-mailom i telefonicky